Seniūnams

1. Bendros nuostatos:

 • Šie nuostatai vadovaujasi KTU statutu, KTU Studentų Atstovybės įstatais, fakultetinės Studentų Atstovybės nuostatais bei Studentų etikos kodeksu.
 • Nuostatus tvirtina KTU Studentų Atstovybės Parlamentas ir jie įsigalioja nuo jų patvirtinimo momento.

2. Bendri seniūnų ir seniūnų pavaduotojų kriterijai:

 • Seniūnas yra grupės atstovas, kuris yra demokratiškai išrinktas savo grupės studentų ir atstovauja juos savo fakultete.
 • Seniūnas privalo vadovautis šiais nuostatais.
 • Seniūnas yra fakulteto Studentų Atstovybės konferencijos delegatas.
 • Seniūnas – grupės siela, kuri atsakinga už grupės aktyvumą, informavimą ir gerą laiką.

3. Seniūno ir seniūno pavaduotojo pareigos:

 • Atstovauti ir ginti grupės studentų interesus bei jų teises fakultete.
 • Perduoti visą informaciją grupės studentams, kurią jam suteikė Studentų Atstovybė, fakulteto administracija, dėstytojai, bei gautą iš kitų informacijos šaltinių.
 • Fakultetinės Studentų Atstovybės prašymu pateikti veiklos ataskaitą.
 • Pirmo ir antro kurso grupių seniūnai registruoja grupės studentų lankomumą (paskaitų ir praktinių užsiėmimų), o trečio ir ketvirto kurso grupių seniūnai registruoja praktinių užsiėmimų lankomumą.

4. Seniūno teisės:

 • Seniūnas turi teisę gauti iš Studentų Atstovybės visą turimą informaciją.
 • Rinkti fakulteto Studentų Atstovybę – fakulteto Studentų Atstovybės pirmininką su jo komanda.
 • Teikti pasiūlymus fakultetinės Studentų Atstovybės nuostatų bei KTU Studentų Atstovybės įstatų tobulinimui.
 • Dalyvauti, kaip svečias, fakulteto ir Studentų Atstovybės atviruose posėdžiuose.

5. Seniūnų ir seniūnų pavaduotojų rinkimai:

 • Seniūnų ir seniūnų pavaduotojų rinkimus organizuoja fakultetinės Studentų Atstovybės socialinių – akademinių reikalų koordinatorius.
 • Fakultetinės Studentų Atstovybės socialinių – akademinių reikalų koordinatorius apie ruošiamus seniūnų ir seniūnų pavaduotojų rinkimus informuoja grupės studentus ne vėliau kaip prieš savaitę.
 • Seniūnai ir seniūnų pavaduotojai renkami grupės studentų susirinkime, dalyvaujant daugiau kaip pusei pastarosios grupės studentų, paprasta balsų dauguma.
 • Seniūno pavaduotojas yra renkamas paprasta balsų dauguma, seniūno teikimu.
 • Pirmo kurso, pirmo semestro, studentų grupei pirmą mėnesį studentų atstovybė skiria laikinai einantį seniūno pareigas studentą. Dviejų mėnesių laikotarpyje yra daromi nauji rinkimai.
 • Kandidatuoti į seniūno pareigas, gali kiekvienas grupės studentas.
 • Seniūnų ir seniūnų pavaduotojų rinkimai yra atviri.
 • Balso teisę turi tiktai grupės studentai.
 • Ne vėliau kaip savaitė po rinkimų fakultetinės Studentų Atstovybės socialinių – akademinių reikalų koordinatorius turi pateikti seniūnų ir seniūnų pavaduotojų rinkimo protokolą Studentų Atstovybei (1 priedas). Protokole turi būti užfiksuota: kandidatų pavardės, išrinkto seniūno bei pavaduotojo duomenys (vardas, pavardė, tel., e-paštas), kvorumo buvimas bei balsavimo rezultatai. Protokolas turi būti pasirašytas pirmininkaujančio ir fakultetinės Studentų Atstovybės pirmininko.
 • Neeiliniai rinkimai organizuojami pageidaujant 2/3 grupės studentų ar fakultetinės Studentų Atstovybės teikimu: dėl seniūnų nuostatų ar studentų etikos kodekso nesilaikymo, nutrūkus seniūno įgaliojimams.

6. Seniūno pareigų nutraukimas:

 • Paties seniūno pateiktu raštiniu prašymu, pateiktu fakultetinei Studentų Atstovybei.
 • Perėjus į kitą akademinę grupę, baigus studijas, išėjus akademinių atostogų.
 • Išėjus iš universiteto.
 • Nemažiau kaip 2/3 grupės studentų rašytiniu prašymu, pateiktu Studentų Atstovybei bei fakultetinės Studentų Atstovybės pirmininko pritarimu.